Medledende Teams

Teamet er omdrejningspunktet for de flestes arbejdsdag. Det er der vi, hører til, udvikles, innoverer, producerer og lykkes.

Hvad end der er tale om et team af ledere, programmører, lærere, sælgere, psykologer, elektrikere eller montører – er det ofte indenfor rammen af teamet, at visioner, strategier og planer skabes og eksekveres.

Det er der, hvor timerne bruges og visioner bliver til virkelighed. 

Et team kan være defineret af samarbejde om kunder, projekter, opgaver og ansvar eller mere løst defineret af et fællesskab om roller, funktioner og kompetencer. Det kan også være sammensat på baggrund af geografi, snarere end fælles opgaver.

Når vores teams fungerer, har vores medarbejdere det bedre og vores virksomhed skaber bedre resultater.

For at vi kan lykkes sammen skal vi forstå, hvad det er vi skal lykkes med sammen – herunder hvorfor og hvordan?

Vi skal forstå vores mål og forventninger til os fra omverdenen, hinanden samt til os selv. Vi skal forstå, hvilken helhed vi er en del af og hvordan vi bedst spiller sammen med den – både i og udenfor virksomheden. Og så skal alle forstå deres egen rolle og mål ind i det.

Vi introducerer jer til de værktøjer og metoder der skal bruges for at I kan mestre teamsamarbejdet samt skabe værdi og synergi.

Arbejder et team tæt sammen om opgaver, vil der ofte være behov for at have et fælles syn på formål, mål og arbejdspres, hvilket derpå afføder et behov for faste rytmer og klare metoder.

Det er ligeledes en fordel at arbejde med definerede roller og tilhørende ansvar. Jo løsere vores samarbejde i teamet er desto mere tid, er der brug for at vi arbejder med roller og ansvar, for at undgå at noget falder ned imellem to stole. 

Hvis I befinder jer i en branche eller har en faglighed eller en kultur, hvor selve det at mødes og samarbejde i et team, er noget I først skal til at lære, så er det dér vi starter. Uanset hvad er det værdifuldt at arbejde med, hvordan teame

I Servant har vi en fast tilgang til at arbejde med og udvikle teams. Først undersøger vi teamet, teammedlemmerne, ledelsen og hvordan der samarbejdes – med det udgangspunkt tager vi de rigtige tiltag, for at skabe reelt forandring.

I undersøgelsen, skal vi møde teamet og mennesker. Vi starter med 1:1 samtaler med teamet og en eventuel leder for teamet, for at tage temperaturen og spore os ind på, præcist hvor og hvordan vi sætter bedst ind med de tiltag, der er meningsfulde og virkelighedsnære for netop jeres team og virkelighed. 

Vi kalder det mærkbare samtaler: når to mennesker sammen skaber en tryg forbindelse, vender det der skal vendes – også når det bliver svært og kommer frem til hvad der er vigtigt for det enkelte individ i forhold til det team, vedkommende er en del af.

Efter samtalerne giver vi feedback til team og leder og anbefalinger til bedste tiltag I selv kan gå videre med eller få hjælp fra os til at arbejde med. 

Forandringen skabes i hverdagen og virkeligheden. Vi afholder korte overskuelige fællesdage med teamet, om grundlaget for det bedst mulige samarbejde. Vi har et praksisnært fokus, og sikrer at det vi hjælper med at stille skarpt på, kan omsættes til virkelighed i netop jeres team.

Vi sammen med teamet (og eventuelle ledere) i udvalgte dagligdagsaktiviteter, møder eller opgaver, hvor tingene omsættes til virkelighed og nye praksis opstår. Vi kan co-facilitere møder og give løbende feedback og gå på metaplan undervejs.

Vi tror på at al teori læres bedst i praksis. Vi har mange års erfaring med at sikre at tiltag og nye vaner masseres ind så det skaber reel forandring.

Her kan du læse om, hvordan vi kan hjælpe ledere for teamet

– forstå jer selv, hinanden og jeres fælles dynamik og flyt jeres samarbejde til næste niveau

Skal et team flyttes til næste niveau på trivsel, udvikling og produktion, så er det afgørende at alle forstår for sig selv, hinanden og fælles de dynamikker, der opstår i teamet.  

I Servant sikrer vi dette gennem anvendelse af personlighedsprofiler med indbyggede teamgrafer. Vi er certificerede i flere forskellige, at de udbredte standarder, så har I allerede et værktøj I bruger i dag, så tager vi udgangspunkt i det – og ellers foreslår vi et. 

Vi ser ikke personlighedsprofiler, som hverken checklister eller facitlister, men som udgangspunktet for dialog og grundlaget for forståelse. Derigennem kan vi blive bedre hver især og meget bedre, sammen.

Personlighedsprofiler giver mennesker en frihed til at hoppe ud af fastlåste mønstre.

Arbejdet med personlighedsprofiler etableres bedst ved at alle medarbejdere og ledere udfylder en personlighedsprofil, hvorefter Servant giver feedback 1:1 og/eller faciliterer en fælles seance om profilerne og de dynamikker det skaber i teamet.

Vi arbejder ofte med TT38 (Talents Unlimited), Insights, DiSC, Enneagrammet og Helle Heins 4 arketyper ud fra hendes PhD om ”Primmadonnaledelse”. Læs mere her om vores arbejde med personlighedsprofiler og hvordan de kan bruges til hvad.

Skal I som virksomhed og team kunne agere i større og flere omstillinger, krav om højere produktivitet og innovation? Ønsker I forhøjet arbejdslyst? Forskning viser at medledelse kan være et af de mest effektive værktøjer. 

I Servant har vi arbejdet med skabelse og ledelse af medledende teams i over 20 år.

Vi er inspireret af Teal og tankegangen fra Frederic Laloux’ bog om ”Fremtidens Organisationer” og Servant Leadership. 

Vi ser Teal som en meningsfyldt retning at ”stille kursen efter” for en virksomhed, en organisation og et team, der skal lykkes i verden af i dag. Derimod ser vi ikke Teal som en facitliste, en religion eller et endegyldigt svar på alt.

Du kan læse mere om mærkbare organisationer her.

Uanset om et team først skal i gang med medledelse eller allerede arbejder sådan, så hjælper vi teamet godt videre efter en fast tilgang, som vi erfaringsmæssigt ved virker.

Rammer og forventninger fra ledelsen

Det kan være nødvendigt, at vi først arbejder med ledelsen for eller omkring teamet for at få klarhed over mål og rammer for teamets medledelse – deres mandat, ageren, beslutninger og eventuelt budget. Der skal sættes nogle hjørneflag.

Servant hjælper ledelsen af teamet med at formulere klare og forståelige forventninger og rammer, så de bliver brugbare, som fundament for teamets medledelse.

At være leder for et medledende team stiller potentielt en række nye krav i forhold til, hvordan du som leder har ageret indtil nu. Vi ved i Servant, hvilke spørgsmål og overvejelser ledelsen skal igennem for at skabe bedst mulige forudsætninger for at et team kan lykkes med medledelse. 

Her kan du læse om, hvordan vi kan hjælpe ledere for et medledende team.

Et team kommer ikke ”i mål” med medledelse – det er konstant i udvikling. Det handler om at sætte delmål og finde (pr)øvehandlinger og derfra udvikle den måde teamet arbejder og samarbejder på. 

I nogle virksomheder kalder man denne tilgang for en iterativ proces eller loop learning, hvor man afprøver, evaluerer, tilretter og lærer, om og om igen. I den proces kan Servant spille en aktiv rolle, som facilitator og sparringsstation og om nødvendigt agere teamleder eller deltager i en periode. 

Udover det normale arbejde med et team om forventninger fra omverdenen og internt i teamet, samarbejde og arbejdsgangen er der en række ting, der er ekstra vigtige for et medledende team. (læs her for mere om grundlæggende arbejde med et team, der lykkes).

Hvad det betyder medledelse, for et team og de enkelte medlemmer og hvilke muligheder det giver og krav det stiller.

Og hvis tanken om medledelse ikke er født i teamet (som den ofte ikke er) en forståelse for hvorfor, at teamet, skal arbejde sådan.

Rammer for teamets ageren og med- / selvledelse. Hvilke beslutninger må der tages, hvilke mandater har teamet.

Medledelse betyder ikke at alt er ”frit”, der kan sagtens være begrænsninger, men det er afgørende at de er kendte, forståelige og meningsfulde.

Hvordan tages der beslutninger i teamet og hvordan handles der efterfølgende?

Skal andre medlemmer involveres eller informeres og hvordan? Hvilke ting kan medlemmer ”bare” beslutte selv?

Hvordan håndteres uenighed og opløb til eller egentlige konflikter.

I medlende teams, skal vi i større grad end i mange ”almindelige teams”, kunne fungere sammen, som mennesker også, når det bliver lidt mere svært og jeg ikke er enig i kollegers beslutninger eller ageren.
– for i medledelse må jeg gerne påtale ting, men hvordan gør jeg i praksis?


Vi har hjulpet mange teams og virksomheder i gang med medledelse. Skriv eller ring til os, så kan vi tage en uforpligtende snak om, hvordan I kommer godt i gang eller videre med medledelse hos jer.

Ane Stürup
+45 60 61 76 46
ane@servant.dk

Læs mere om mig